No4490模特你的兔妹妹居家女友主题性感露背连体衣秀浑圆美臀诱惑写真51P你的兔妹妹秀人网

No4490模特你的兔妹妹居家女友主题性感露背连体衣秀浑圆美臀诱惑写真51P你的兔妹妹秀人网

一、如用正方痛不住,可取酒化乳香、没药,于火上使熔,然后将此酒调药热涂痛止。 胃实便硬,俱加芒硝、大黄也。

或伤寒热极将死,阴气衰残则不宜下,下之则阴气暴绝,阳气后竭而死矣。此六经之证也,或以此直云伤寒不传手经者,亦误也。

如遍身肿硬,块大如杯盂,生于喉项要处者,尤为难治。服后若渴欲饮冷水者,令恣意饮之,须臾自当寒振汗出,腹响微利而解也。

因气运风热相搏而变,名曰风温也。【注】消斑青黛饮,即青黛。

然气并于内,而外无气,故寒战,脉不能燥,甚而沉细欲绝,静或不见也。 嗟夫!世俗或以妄为冷水、寒药水损脾肾,隔却大汗。

 风温亦欲寐多眠,则有脉浮发热,汗出身重,鼻息鼾鸣之别也。子乘母曰实邪,如肺金燥,乘脾土也。

Leave a Reply